fbpx
 

DESPRE NOIPOLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prezenta Politică de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost creată având în vedere intrarea în vigoare, începând cu data de 25 mai 2018, a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Europei din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal.
Termeni utilizati in conformitate cu legislatia actuala
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
1. Cine suntem
Site-ul www.vivace.ro este detinut de catre SC. Musicgigs SRL SRL- CENTRUL EDUCATIONAL SI ARTISTIC ”VIVACE” ,CUI 43074931, J7/523/2020 BOTOSANI, cu urmatoarele date de contact: 0756560944 sau pe email la contact@vivavce.ro
2. Ce date personale colectăm și de ce le colectăm
Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de email, număr de telefon) sau de la parintii/tutorele sau legal (in cazul minorilor). Vom prelucra datele cu caracter personal pentru scopul activitatii care a generat colectarea lor, în baza temeiurilor indicate pentru fiecare dintre acestea .
Colectăm pe bază de consimțământ doar acele date cu caracter personal necesare pentru a putea realiza cu succes cerințele utilizatorilor noștri. În funcție de interacțiunile pe care utilizatorii le au cu site-ul nostru și, de la caz la caz, în relație cu necesitatea implicată, datele cu caracter personal pe care le colectăm pot fi următoarele:
Date de identificare și contact
Nume și prenume – pentru înscrierea la cursurile noastre sau pentru încheierea unui contract de prestări servicii.
Adresa de email – pentru comunicare electronică, pentru transmiterea și primirea de documente necesare desfășurării colaborării.
Număr de telefon – pentru comunicare flexibilă și promptă
Alte date de identificare din cartea de identitate (adresa, serie/număr buletin, cod numeric personal, detalii de plată) necesare întocmirii facturilor fiscale de servicii.
Date angajare
Sunt date specifice colectate numai în relație cu angajații sau colaboratorii noștri în scopul întocmirii și semnării contractului de muncă/colaborare și a prevederilor legale în domeniul muncii.
Diverse
Mesaje – Este un câmp în care utilizatorii pot expune o problema sau pot pune o întrebare (pe pagina de Contact, la solicitarea unui serviciu ori la înscrierea la un curs sau eveniment).
Date tehnice online
Site-urile moderne colectează automat o serie de informații de tip cookie-uri și informații din traficul de server. Atunci când un utilizator vizitează un site web, sunt comunicate automat o serie de informații tehnice precum adresa IP, ora vizitei, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru. Vivace.ro, ca și alte website-uri, înregistrează automat aceste informații ca parte a rutinelor sale de software, pentru rațiuni de securitate (protecție la atacuri software) și pentru a urmări traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către utilizatorii săi, pentru a putea personaliza conținutul afișat.
De reținut: cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal si nu identifică personal utilizatorii de internet.
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obtinuțe prin intermediul site-ului www.Vivace.ro este realizată cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016. Pentru orice informări sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteți adresa Centrului “Vivace” la adresa de email: contact@vivace.ro.
3. Durata de stocare a datelor personale
În cazul semnării unui contract in vederea participarii la lectiile Vivace, datele sunt stocate pe perioada valabilități contractului, cât și o perioada după (perioada legală obligatorie) necesară pentru a face dovadă contractului
În cazul unor interacțiuni sporadice, întrebări/mesaje diverse, păstram datele 1 an
În cazul emiterii unor facturi (cursuri, servicii etc.), suntem obligați de lege să păstram datele financiare pe o perioada de minim 10 ani
În cazul contractelor de muncă pentru angajați sau colaboratori, datele se păstrează pe durata reglementată de legislația muncii.
In cazul vizitarii centrului Vivace de catre parinti(potentiali clienti), datele cu caracter personal vor fi pastrate timp de 1 an .
4. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI
Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.
5. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexact;
c. completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care
(i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal),
(ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal,
(iii)persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea,
datele au fost prelucrate ilegal,
ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau
datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
d. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:
(i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date;
(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
(iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
e. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
f. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
h. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
i. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
7. Divulgarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații:
(i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală;
(ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată;
(iii) imputernicitilor nostri Imagine Plus SRL in cazul mesajelor lasate la Formularul de ontact de pe site-ul www.vivace.ro
(iii) imputernicitilor nostri – societatea de contabilitate – in cazul datelor de facturare
8. Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă va considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, Centrul Educational si Artistic “VIVACE” va publica respectivele modificări pe această pagină, pentru a vă informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

https://vivace.ro/wp-content/uploads/2019/04/hero_books.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Contact
Strada Dr. Ion Ratiu 2, Brașov
0756-560-944
Luni - Vineri: 3 PM - 8 PM; Sâmbătă: 9 AM - 6PM
Suna acum